bip
master

KLAUZULA INFORMACYJNA


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” informuję:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
2. MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@master.tychy.pl i telefonicznie pod numerem: +48 (32) 70 70 138,
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa uzasadniających konkretny cel przetwarzania, na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w ramach podpisanej umowy, a także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
5. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane tj. przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów administratora,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
8. ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wytworzył: Agata Cybulska (2018-11-06 09:57:08)
Typ dokumentu:
Udostępnił: Agata Cybulska (2018-11-06 10:04:32)
Ostatnio zmodyfikował: Agata Cybulska (2018-11-06 10:04:31)

Archiwalne wpisy: 2018-11-06 10:04:31