bip
master

Przedmiot działalności PKD

38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
3 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
4 38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
5 38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
6 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
7 39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
8 20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
9 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
10 35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
11 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
12 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
13 35, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
14 35, 22, Z, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
15 35, 23, Z, HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
16 35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
17 81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
18 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
19 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
20 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
21 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
22 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
23 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
24 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
25 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
26 43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
27 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
28 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
29 43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
30 43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
31 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
32 46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
33 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
34 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
35 20, 15, Z, PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

Wytworzył: Karolina Chemicz (2015-03-26 09:39:22)
Typ dokumentu:
Udostępnił: Agata Cybulska (2017-11-07 11:20:22)
Ostatnio zmodyfikował: Agata Cybulska (2017-11-07 11:19:47)

Archiwalne wpisy: 2017-11-07 11:19:47 2015-03-26 09:42:38 2015-03-26 09:41:36 2015-03-26 09:40:55 2015-03-26 09:39:22